Адреса: 61153, м. Харків, пр. Ювілейний, 52-А
There are no translations available.

КПКВ 6561040
«Вивчити особливості розвитку гастроезофагеальної рефлюксної хвороби та функціональної диспепсії у підлітків»
(керівник – д-р мед. наук, професор М.М. Коренєв, 2015−2017 рр.)

Об'єкт дослідження: клінічні, психологічні, біохімічні, серологічні, морфо-функціональні прояви у підлітків з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою (ГЕРХ) та функціональною диспепсією (ФД).
Мета: розширити уявлення про сучасні патогенетичні механізми розвитку ГЕРХ та ФД у підлітків на підставі дослідження моторно-евакуаторної функції стравоходу та шлунку, характеру кислотоутворення, нейрогормональної регуляції, внутрішньої картини здоров'я (ВКЗ) з урахуванням інфікування Helicobacter pylori (НР).
Методи: загальноклінічні, психологічні, біохімічні, інструментальні, імуноферментні, дихальний тест (сенсорний аналіз).
Результати: встановлено особливості клінічних та морфо-функціональних проявів ГЕРХ та ФД у підлітків. Доказано, що у 49,9 % хворих ГЕРХ супроводжувалась розвитком рефлюкс-езофагіту (РЕ), який діагностувався частіше у дітей з обтяженим антенатальним анамнезом, характеризувався більш тяжким перебігом та більш вираженими дизрегуляторними порушеннями. Встановлено частоту та характер змін вмісту кортизолу, мелатоніну та серотоніну, з’ясовано особливості нейроендокринної регуляції хворих із даною патологією, відмічено схожі зміни їх метаболізму у підлітків із ФД та ГЕРХ без езофагіту. Доведено, що ГЕРХ та ФД у переважної більшості пацієнтів супроводжуються зниженням моторно-евакуаторної функції шлунку, частота та вираженість їх більш властиві ФД. Вперше визначено особливості ВКЗ підлітків із ГЕРХ та ФД, показано наявність недостатньо проявлених поведінкового, ціннісного та вольового компонентів ВКЗ. Вперше визначено характеристики дихального тесту (сенсорний аналіз) підлітків із ГЕРХ, показано присутність асоціацій поміж окремими параметрами видихуваного газу та серотоніном у хворих із ГЕРХ та ФД. Розроблено технологію ранньої скринінгової діагностики РЕ.
Новизна: вперше у дітей підліткового віку встановлено наявність спільних рис та відмінностей поміж ГЕРХ та ФД, обґрунтовано значення різних рівнів регуляції та розкрито деякі механізми розвитку цих захворювань, визначено найбільш вагомі чинники, що впливають на їх перебіг. Вперше представлено психологічну характеристику ВКЗ пацієнтів підліткового віку та проаналізовано показники видихуваного газу підлітків із ГЕРХ з використанням сенсорних пристроїв.
Ефективність: впровадження результатів дослідження сприятиме вдосконаленню методів діагностики, лікування та профілактики ГЕРХ та ФД, підвищить ефективність терапії та профілактики цієї патології в підлітковому віці.
Галузь застосування: сімейна медицина, педіатрія, дитяча гастроентерологія.

e-max.it: your social media marketing partner